Verarbeitung personenbezogener Daten

Súhlas so spracovaním osobných údajov udelený podľa ustanovení nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov:

Ako dotknutá osoba týmto prevádzkovateľovi – spoločnosti GMAS, s. r. o. so sídlom Hurbanova 20, 085 01 Bardejov, IČO: 46 930 248 udeľujem svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby spracúval, spravoval a uchovával moje osobné údaje v nižšie uvedenom rozsahu. Súhlas udeľujem na účel vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie za účelom zamestnania alebo sprostredkovania zamestnania a na účel vedenia evidencie sťažností, podnetov alebo žiadostí. Vyhlasujem, že mnou poskytnuté údaje sú pravdivé, správne a úplné. Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov poskytnutých elektronicky udeľujem na dobu 10 rokov, po uplynutí tejto doby budú moje osobné údaje vymazané a/alebo zlikvidované. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Ako dotknutá osoba mám právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa ma týkajú, ako aj právo namietať spracúvanie mojich osobných údajov,  právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť údajov, právo podať sťažnosť dozornému orgánu a ďalšie práva v zmysle GDPR; kontaktná e-mailová adresa na účel výkonu a uplatnenia uvedených práv je: zodpovednaosoba@gmas.sk . S týmito informáciami som bol informovaný a v plnom rozsahu s nimi súhlasím.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)

 

Prevádzkovateľ osobných údajov:

Obchodné meno: GMAS, s.r.o.

Sídlo: Hurbanova 20, 085 01 Bardejov

IČO: 46 930 248

Zápis: obchodný register Okresného súdu v Prešove

v odd. Sro, vložka č.27010/P

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: zodpovednaosoba@gmas.sk

 

Účely spracúvania osobných údajov:

 

Právny základ:

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je zmluva medzi spoločnosťou a obchodným partnerom a súhlas - najmä pre účely marketingu a takisto súhlas dotknutej osoby poskytnutý na vyššie uvedený účel.

 

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje:

- poskytovatelia IT služieb

- zmluvní partneri poskytovateľa

- advokátske kancelárie

- účtovné spoločnosti

 

Doba uchovávania osobných údajov: počas trvania zmluvného vzťahu a po dobu 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu v zmysle príslušných právnych predpisov. Ak k uzavretiu zmluvného vzťahu nedôjde, resp. ak sa súhlas so spracovaním poskytne elektronicky, súhlas udeľujem na dobu 3 rokov od ich poskytnutia. Spracúvanie osobných údajov v prípade udelenia súhlasu je možné len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený.

 

Práva dotknutej osoby:

 právo na prístup a na informácie k svojím osobným údajom,

 právo na opravu osobných údajov,

 právo na vymazanie osobných údajov (právo "na zabudnutie"),

 právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

 právo na prenosnosť osobných údajov,

 právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,

 právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

 právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania)

 právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi na emailovej adrese: zodpovednaosoba@gmas.sk

 

Kategórie spracúvaných osobných údajov: Rozsah, prípadne zoznam spracúvaných osobných údajov klientov vyplýva zo zmluvnej dokumentácie alebo je uvedený v súhlase so spracúvaním osobných údajov. Spoločnosť spracúva osobné údaje v takom rozsahu, aký je nevyhnutný na splnenie účelu ich spracúvania.

 

Zdroj, z ktorého pochádzajú osobné údaje: V prípade, ak nie sú osobné údaje získané priamo od dotknutej osoby, zdrojom týchto údajov je osoba - zamestnávateľ, ktorý uzatvára zmluvu s prevádzkovateľom

 

Diese Website verwendet Cookies zur Bereitstellung von Verkehrsanalysediensten. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich damit einverstanden Mehr Info
© 2015 - 2020 Starkbygg GmbH